کلیپ فعالیت های مدرسه

معرفی مشاوران دپارتمان سرآمد                                                            مسابقات آزمایشگاهی در سرآمد

نظام تشویقی چند بعدی سرآمد                                                                مجمع عمومی اولیا و مربیان مجتمع آموزشی سرآمد                                روز بزرگداشت خواجه حافظ شیرازی       

روز تربیت بدنی و ورزش در سرآمد                                                                      معرفی دپارتمان مشاوره سرآمد                                               راههای موفقیت از کتاب برتری خفیف بخش سوم                             

روز سالمند                                                                                                                    روز آتش نشان                                                            شروع سال تحصیلی از نگاه دانش آموزان سرآمد                           

شروع سال تحصیلی در سرآمد                                                                                 دپارتمان مشاوره سرآمد                                                   راههای موفقیت از کتاب برتری خفیف بخش دوم                           

سرآمد از نگاه دانش آموزان متوسطه اول                                                            معرفی مشاورین دپارتمان سرآمد                                                                     حافظیه با سرآمد                                                   

سرآمد از نگاه دانش آموزان                                                                    راههای موفقیت از کتاب برتری خفیف بخش اول                                                          گیمیفیکیشن در سرآمد