چرا در آموزش مجازی موفق بوده ایم؟

علت موفقیت مجتمع آموزشی سرآمد در آموزش مجازی چیست؟

گزارش تصویری