دروس برگزار شده(در حال به روز رسانی)

ادبیات دوره ی اول - مورخ 1399/7/12

تفکر و سبک زندگی هشتم - مورخ 1399/8/14

فارسی هشتم - مورخ 1399/6/15

حسابان یازدهم ریاضی - مورخ 1399/6/22

فیزیک یازدهم تجربی و ریاضی - مورخ 1399/6/17

زبان یازدهم - مورخ 1399/6/19

فیزیک دهم تجربی و ریاضی - مورخ 1399/6/18

هندسه و امار یازدهم ریاضی - مورخ 1399/7/8

فیزیک یازدهم تجربی و ریاضی - مورخ 1399/6/30

هندسه و آمار یازدهم ریاضی - مورخ 1399/8/6

ریاضی یازدهم انسانی - مورخ 1399/7/29

ریاضی یازدهم انسانی - مورخ 1399/8/6

ریاضی یازدهم انسانی - مورخ 1399/7/22

درس ریاضی یازدهم تجربی - مورخ 1399/6/18

فیزیک دهم تجربی و ریاضی - مورخ 1399/6/25

هندسه و آمار یازدهم ریاضی - مورخ 1399/7/29

فارسی و نگارش یازدهم - مورخ 1399/6/29

هندسه و آمار یازدهم ریاضی - مورخ 1399/7/22

هندسه و آمار یازدهم ریاضی - مورخ 1399/7/1

فیزیک دهم تجربی و ریاضی - مورخ 1399/7/15

فارسی و نگارش یازدهم - مورخ 1399/6/29

فارسی و نگارش یازدهم - مورخ 1399/6/22

ریاضی یازدهم انسانی - مورخ 1399/7/1

فیزیک یازدهم تجربی و ریاضی - مورخ 1399/6/31

عربی یازدهم و دوازدهم تجربی - مورخ 1399/7/17

حسابان یازدهم ریاضی - مورخ 1399/6/15

عربی یازدهم و دوازدهم تجربی - مورخ 1399/7/10

فیزیک دهم تجربی و ریاضی - مورخ 1399/7/22

فیزیک هفتم و هشتم - مورخ 1399/7/8

فیزیک دهم تجربی و ریاضی - مورخ 1399/7/29

ریاضی هشتم - مورخ 1399/7/15

هندسه و آمار یازدهم ریاضی - مورخ 1399/7/15

ریاضی دهم تجربی - مورخ 1399/6/22

فیزیک دهم تجربی و ریاضی - مورخ 1399/8/6

عربی یازدهم تجربی و ریاضی - مورخ 1399/6/26

زیست دهم تجربی - مورخ 1399/6/16

ادبیات دوره ی اول - مورخ 1399/8/3

ریاضی هشتم - مورخ 1399/7/19

ادبیات دوره ی اول - مورخ 1399/7/19

فیزیک یازدهم تجربی و ریاضی - مورخ 1399/6/31

عربی یازدهم تجربی و ریاضی - مورخ 1399/7/2

ریاضی هشتم - مورخ 1399/7/22

ریاضی هشتم - مورخ 1399/7/27

ریاضی هشتم - مورخ 1399/7/13

عربی یازدهم و دوازدهم تجربی - مورخ 1399/8/15

عربی دوره ی اول - مورخ 1399/6/18

ریاضی هشتم - مورخ 1399/8/10

ادبیات دوره ی اول - 1399/6/29

شیمی دهم تجربی و ریاضی - مورخ 1399/6/19

فیزیک هفتم و هشتم - مورخ 1399/7/22

ریاضی هشتم - مورخ 1399/7/2

ریاضی دهم تجربی و ریاضی - مورخ 1399/6/26

ریاضی هشتم - مورخ 1399/8/7

زبان یازدهم - مورخ 1399/7/9

فیزیک هفتم و هشتم - مورخ 1399/7/15

حسابان یازدهم ریاضی - مورخ 1399/6/18

ریاضی هشتم - مورخ 1399/7/12

فیزیک یازدهم تجربی و ریاضی - مورخ 1399/6/16

ریاضی یازدهم انسانی - مورخ 1399/7/15

ریاضی هشتم - مورخ 1399/6/30

تفکر و سبک زندگی هفتم - مورخ 1399/7/2

عربی و منطق دهم انسانی - مورخ 1399/6/17

ریاضی هشتم - مورخ 1399/6/25

ریاضی هشتم - مورخ 1399/7/23

ریاضی هشتم - مورخ 1399/7/1

مشاوره ی تحصیلی دوره ی دوم - مورخ 1399/6/19

عربی دوازدهم و یازدهم تجربی - مورخ 1399/8/1

فارسی و نگارش یازدهم - مورخ 1399/8/12

شیمی هفتم و هشتم - مورخ 1399/6/17

تفکر و سبک زندگی هشتم - مورخ 1399/7/30

حسابان یازدهم ریاضی - مورخ 1399/6/15

شیمی دهم تجربی و ریاضی - مورخ 1399/6/17

مطالعات دوره ی اول - مورخ 1399/7/14

هندسه ی دهم ریاضی - مورخ 1399/7/9

عربی یازدهم و دوازدهم تجربی - مورخ 1399/8/8

زبان یازدهم - مورخ 1399/8/14

ریاضی هفتم - مورخ 1399/7/23

ریاضی هشتم - مورخ 1399/8/6

ریاضی هشتم - مورخ 1399/6/16

زبان یازدهم - مورخ 1399/8/7

ریاضی هشتم - مورخ 1399/7/29

ریاضی هشتم - مورخ 1399/7/30

عربی یازدهم تجربی و ریاضی - مورخ 1399/6/19

ریاضی یازدهم تجربی - 1399/6/22

زیست هفتم و هشتم - مورخ 1399/8/11

ریاضی هفتم - مورخ 1399/6/19

عربی دهم انسانی - مورخ 1399/6/16

ریاضی هشتم - مورخ 1399/6/19

ریاضی هشتم - مورخ 1399/8/14

ریاضی هشتم - مورخ 1399/6/29

علوم نهم - مورخ 1399/7/21

علوم نهم - مورخ 1399/6/17

ریاضی هشتم - مورخ 1399/8/17

هندسه و آمار یازدهم ریاضی - مورخ 1399/6/18

علوم نهم - مورخ 1399/6/26

فیزیک هفتم و هشتم - مورخ 1399/7/1

تفکر و سبک زندگی هفتم - مورخ 1399/6/29

زبان یازدهم - مورخ 1399/6/26

عربی یازدهم تجربی و ریاضی - مورخ 1399/8/7

ریاضی هشتم - مورخ 1399/8/3

ریاضی هفتم - مورخ 1399/8/10

ریاضی هفتم - مورخ 1399/7/8

علوم نهم - مورخ 1399/6/30

زیست هفتم و هشتم - مورخ 1399/6/16

فیزیک هفتم و هشتم - مورخ 1399/6/18

ریاضی هفتم - مورخ 1399/8/3

ادبیات دوره ی اول - مورخ 1399/6/22

مشاوره ی تحصیلی دوره ی دوم - مورخ 1399/7/9

ریاضی یازدهم تجربی - مورخ 1399/6/16

ادبیات دوره ی اول - مورخ 1399/6/30

جغرافی یازدهم انسانی - مورخ 1399/6/16

فیزیک هفتم و هشتم - مورخ 1399/7/15

ریاضی هفتم - مورخ 1399/8/17

ریاضی یازدهم تجربی - مورخ 1399/6/15

مطالعات اجتماعی دوره ی اول - مورخ 1399/8/12

تفکر و سبک زندگی هشتم - مورخ 1399/7/16

ریاضی هفتم - مورخ 1399/7/22

فلسفه و منطق یازدهم انسانی - مورخ 1399/6/17

ریاضی هفتم - مورخ 1399/7/9

تفکر و سبک زندگی هفتم - مورخ 1399/6/26

ریاضی هفتم - مورخ 1399/6/18

علوم نهم - مورخ 1399/7/23

علوم و فلسفه ی دهم و یازدهم انسانی - مورخ 1399/8/12

ریاضی و آمار دهم انسانی - مورخ 1399/6/22

علوم نهم - مورخ 1399/7/6

ریاضی هفتم - مورخ 1399/6/22

عربی یازدهم و دوازدهم تجربی - مورخ 1399/7/24

فیزیک هفتم و هشتم - مورخ 1399/7/29

فیزیک یازدهم تجربی و ریاضی - مورخ 1399/6/23

ادبیات دوره ی اول - مورخ 1399/8/17

ریاضی نهم - مورخ 1399/6/19

ریاضی هفتم - مورخ 1399/7/2

ریاضی هفتم - مورخ 1399/6/25

عربی و منطق دهم انسانی - مورخ 1399/6/31

ریاضی هشتم - مورخ 1399/7/8

علوم نهم - مورخ 1399/8/7

علوم نهم - مورخ 1399/7/2

ادبیات دوره ی اول - مورخ 1399/7/6

زبان یازدهم - مورخ 1399/7/30

حسابان یازدهم ریاضی - مورخ 1399/6/15

مشاوره ی تحصیلی دوره ی دوم - مورخ 1399/6/26

علوم نهم - مورخ 1399/7/9

علوم نهم - مورخ 1399/6/19

علوم نهم - مورخ 1399/7/13

زبان دوازدهم - مورخ 1399/5/19

ریاضی هشتم - مورخ 1399/6/23

تفکر و سبک زندگی هفتم - مورخ 1399/7/23

مشاوره ی دوره ی دوم - مورخ 1399/8/14

شیمی هفتم و هشتم - مورخ 1399/6/24

تفکر و سبک زندگی هفتم - مورخ 1399/8/7

علوم نهم - مورخ 1399/7/20

عربی و منطق دهم انسانی - مورخ 1399/6/23

ریاضی هفتم - مورخ 1399/7/15

فلسفه و منطق دهم و یازدهم انسانی - مورخ 1399/6/24

ریاضی هفتم - مورخ 1399/8/20

علوم نهم - مورخ 1399/6/16

ریاضی دهم تجربی و ریاضی - مورخ 1399/6/19

تاریخ دهم و یازدهم انسانی - مورخ 1399/8/20

ریاضی هفتم - مورخ 1399/7/19

فیزیک هفتم و هشتم - مورخ 1399/6/25 - ساعت 9:20 صبح

فیزیک هفتم و هشتم - مورخ 1399/6/25 - ساعت 7:30 صبح

زیست هفتم و هشتم - مورخ 1399/7/6 - ساعت 9:25 صبح

ریاضی نهم - مورخ 1399/6/16 - ساعت 7:40 صبح

ادبیات دوره ی اول - مورخ 1399/7/5 - ساعت 7:45 صبح

هندسه ی دهم ریاضی - مورخ 1399/6/19 - ساعت 12:10 ظهر

فیزیک هفتم و هشتم - مورخ 1399/6/18- ساعت 9:20 صبح

ریاضی نهم - مورخ 1399/6/23- ساعت 7:45 صبح

ریاضی نهم - مورخ 1399/6/26- ساعت 9:15 صبح

فلسفه و منطق دهم و یازدهم انسانی - مورخ 1399/6/17 - ساعت 9:15 صبح

فیزیک یازدهم تجربی و ریاضی - مورخ 1399/7/7 - ساعت 11:00 صبح

ریاضی نهم - مورخ 1399/6/26 - ساعت 10:45 صبح

علوم نهم - مورخ 1399/7/30 - ساعت 12:25 صبح

ریاضی نهم - مورخ 1399/7/30 - ساعت 9:30 صبح

علوم نهم - مورخ 1399/6/24 - ساعت 7:25 صبح

ریاضی هشتم - مورخ 1399/7/9 - ساعت 7:50 صبح

علوم نهم - مورخ 1399/7/28 - ساعت 7:55 صبح

عربی دوره ی اول - مورخ 1399/6/18 - ساعت 11:05 صبح

تقکر و سبک زندگی هفتم - مورخ 1399/7/5 - ساعت 12:20 ظهر

شیمی هفتم و هشتم - مورخ 1399/6/17 - ساعت 7:40 صبح

ادبیات دوره ی اول - مورخ 1399/8/10 - ساعت 9:15 صبح

ادبیات دوره ی اول - مورخ 1399/8/21 - ساعت 7:45 صبح

ریاضی دهم تجربی و ریاضی - مورخ 1399/7/16 - ساعت 10:55 صبح

علوم نهم - مورخ 1399/6/23 - ساعت 12:15 ظهر

زیست هفتم و هشتم - مورخ 1399/6/30 - ساعت 9:10 صبح

ریاضی نهم - مورخ 1399/7/9 - ساعت 9:30 صبح

ریاضی هفتم - مورخ 1399/8/6 - ساعت 11:00 صبح

ریاضی نهم - مورخ 1399/8/7 - ساعت 9:30 صبح

علوم نهم - مورخ 1399/8/12 - ساعت 7:50 صبح

ریاضی هشتم - مورخ 1399/6/22 - ساعت 7:30 صبح

ریاضی نهم - مورخ 1399/7/23 - ساعت 9:30 صبح

ریاضی هفتم - مورخ 1399/8/7 - ساعت 8:00 صبح

ریاضی و آمار دهم انسانی - مورخ 1399/7/16 - ساعت 12:35 ظهر

ریاضی و آمار دهم انسانی - مورخ 1399/6/19 - ساعت 12:30 ظهر

ادبیات دوره ی اول - مورخ 1399/6/29 - ساعت 7:20 صبح

فیزیک یازدهم تجربی و ریاضی - مورخ 1399/7/14 - ساعت 11:00 صبح

عربی دوره ی اول - مورخ 1399/6/25 - ساعت 7:25 صبح

فیزیک یازدهم تجربی و ریاضی - مورخ 1399/7/28

ریاضی هشتم - مورخ 1399/7/5 - ساعت 7:50 صبح

ریاضی نهم - مورخ 1399/7/2 - ساعت 9:25 صبح

فیزیک یازدهم تجربی و ریاضی - مورخ 1399/7/6- ساعت 12:30 ظهر

ریاضی نهم - مورخ 1399/6/19 - ساعت 10:45 صبح

ریاضی یازدهم انسانی - مورخ 1399/6/18 - ساعت 11:00 صبح

علوم نهم - مورخ 1399/7/16 - ساعت 12:35 ظهر

ادبیات دوره ی اول - مورخ 1399/8/10 - ساعت 10:50 صبح

مشاوره ی تحصیلی دوره ی دوم - مورخ 1399/7/23 - ساعت 10:50 صبح

ادبیات دوره ی اول - مورخ 1399/8/18 - ساعت 10:50 صبح

حسابان یازدهم ریاضی - مورخ 1399/6/29 - ساعت 10:45 صبح

کار و فناوری دوره ی اول - مورخ 1399/6/17 - ساعت 10:55 صبح

فیزیک هفتم و هشتم - مورخ 1399/8/6 - ساعت 9:20 صبح

ریاضی هفتم - مورخ 1399/7/30 - ساعت 7:50 صبح

زبان یازدهم - مورخ 1399/7/2 - ساعت 7:50 صبح

ادبیات دوره ی اول - مورخ 1399/8/13 - ساعت 10:55 صبح

فیزیک هفتم و هشتم - مورخ 1399/8/6 - ساعت 7:50 صبح

زیست هفتم و هشتم - مورخ 1399/7/20 - ساعت 11:10 صبح

تفکر و سبک زندگی هفتم - مورخ 1399/8/21 - ساعت 9:30 صبح

زیست هفتم و هشتم - مورخ 1399/7/13 - ساعت 9:35 صبح

زیست هفتم و هشتم - مورخ 1399/8/18 - ساعت 10:50 صبح

زیست هفتم و هشتم - مورخ 1399/7/27 - ساعت 10:55 صبح

فیزیک هفتم و هشتم - مورخ 1399/7/22 - ساعت 9:40 صبح

فیزیک یازدهم تجربی و ریاضی - مورخ 1399/6/24 - ساعت 10:45 صبح

شیمی هفتم و هشتم - مورخ 1399/7/14 - ساعت 8:10 صبح

زیست هفتم و هشتم - مورخ 1399/7/6 - ساعت 10:55 صبح

زیست هفتم و هشتم - مورخ 1399/8/18 - ساعت 9:30 صبح

علوم نهم - مورخ 1399/7/7 - ساعت 8:00 صبح

فیزیک هفتم و هشتم - مورخ 1399/7/29 - ساعت 7:50 صبح

اقتصاد دهم انسانی - مورخ 1399/7/15 - ساعت 8:00 صبح

فیزیک یازدهم تجربی و ریاضی - مورخ 1399/8/5 - ساعت 11:15 صبح

ریاضی هشتم - مورخ 1399/6/18 - ساعت 7:45 صبح

فیزیک هفتم و هشتم - مورخ 1399/7/1 - ساعت 9:35 صبح

تفکر و سبک زندگی هفتم - مورخ 1399/6/19 - ساعت 10:00 صبح

ادبیات دوره ی اول - مورخ 1399/7/27 - ساعت 11:00 صبح

علوم نهم - مورخ 1399/8/11 - ساعت 12:30 ظهر

مطالعات اجتماعی دوره ی اول - مورخ 1399/8/20 - ساعت 10:40 صبح

ریاضی هفتم - مورخ 1399/6/26 - ساعت 8:20 صبح

ریاضی هفتم - مورخ 1399/6/15 - ساعت 9:40 صبح

تفکر و سبک زندگی هفتم - مورخ 1399/7/2 - ساعت 10:15 صبح

ریاضی هفتم - مورخ 1399/6/29 - ساعت 10:00 صبح

زیست هفتم و هشتم - مورخ 1399/6/23 - ساعت 9:05 صبح

عربی دوره ی اول - مورخ 1399/7/15 - ساعت 9:15 صبح

شیمی یازدهم تجربی و ریاضی - مورخ 1399/7/12 - ساعت 8:05 صبح

مشاوره ی تحصیلی دوره ی دوم - مورخ 1399/6/16 - ساعت 10:45 صبح

ریاضی نهم - مورخ 1399/7/16 - ساعت 9:25 صبح

ریاضی هشتم - مورخ 1399/6/26 - ساعت 8:25 صبح

فیزیک یازدهم تجربی و ریاضی - مورخ 1399/6/23 - ساعت 12:15 ظهر

ریاضی دهم تجربی - مورخ 1399/6/15 - ساعت 9:35 صبح

جغرافی دهم انسانی - مورخ 1399/6/23 - ساعت 7:45 صبح

علوم نهم - مورخ 1399/8/5 - ساعت 8:00 صبح

ادبیات دوره ی اول - مورخ 1399/7/27 - ساعت 7:10 صبح

ریاضی هفتم - مورخ 1399/7/1 - ساعت 12:30 ظهر

ادبیات دوره ی اول - مورخ 1399/8/18 - ساعت 7:25 صبح

ادبیات دوره ی اول - مورخ 1399/6/23 - ساعت 9:20 صبح

ادبیات دوره ی اول - مورخ 1399/8/11 - ساعت 10:50 صبح

ادبیات دوره ی اول - مورخ 1399/7/13 - ساعت 9:15 صبح

زیست هفتم و هشتم - مورخ 1399/7/13 - ساعت 10:50 صبح

ادبیات دوره ی اول - مورخ 1399/8/11 - ساعت 7:30 صبح

فلسفه و منطق دهم و یازدهم انسانی - مورخ 1399/6/22 - ساعت 12:15 ظهر

ادبیات دوره ی اول - مورخ 1399/8/3 - ساعت 7:50 صبح

ادبیات فارسی و نگارش یازدهم - مورخ 1399/6/24 - ساعت 7:05 صبح

زیست دهم تجربی - مورخ 1399/7/13 - ساعت 7:30 صبح

ریاضی هشتم - مورخ 1399/6/18 - ساعت 7:35 صبح

ادبیات دوره ی اول - مورخ 1399/7/5 - ساعت 10:50 صبح

زیست هفتم و هشتم - مورخ 1399/6/16 - ساعت 9:30 صبح

دین و زندگی دوره ی اول - مورخ 1399/8/12 - ساعت 10:50 صبح

فلسفه و منطق دهم و یازدهم انسانی - مورخ 1399/8/10 - ساعت 12:05 ظهر

ادبیات دوره ی اول - مورخ 1399/7/9 - ساعت 7:45 صبح

زیست هفتم و هشتم - مورخ 1399/6/23 - ساعت 10:50 صبح

مشاوره ی تحصیلی دوره ی دوم - مورخ 1399/8/7 - ساعت 11:15 صبح

هندسه ی دهم ریاضی - مورخ 1399/8/21 - ساعت 12:30 ظهر

ادبیات دوره ی اول - مورخ 1399/8/17 - ساعت 9:20 صبح

ریاضی نهم - مورخ 1399/6/29 - ساعت 12:15 ظهر

مطالعات اجتماعی دوره ی اول - مورخ 1399/7/28 - ساعت 9:15 صبح

ادبیات فارسی و نگارش یازدهم - مورخ 1399/6/17 - ساعت 7:30 صبح

زیست دهم تجربی - مورخ 1399/7/20 - ساعت 7:45 صبح

ریاضی نهم - مورخ 1399/6/30 - ساعت 7:45 صبح

فیزیک یازدهم تجربی و ریاضی - مورخ 1399/8/5 - ساعت 10:50 صبح

مطالعات اجتماعی دوره ی اول - مورخ 1399/6/18 - ساعت 10:50 صبح