تولد دختران سرامدی در روزهای پایانی فصل زمستان

به مناسبت تولد دختران فصل پاییز در روز مبعث به مدرسه آمدیم تا برای دختران ماه دی بهمن و اسفند جشنی برگزار کنیم و برای دختران عزیزمان کلیپ بفرستیم

تولد دختران سرامدی در روزهای پایانی فصل زمستان

گزارش تصویری