مصوبات شورای مدرسه /آبان وآذر  و دی ماه

1- تدوین پویش تکلیف هدفمند 2- اجرای طرح کوچ 3-برگزاری امتحانات در سامانه 4- تعطیلی کلاسهای درس از 29 آذر ماه تا 25 دی ماه جداسازی اتاقهای اداری به صورت انفرادی

شورای مدرسه /آذر  و دی ماه

گزارش تصویری