جلسه توجیهی سند تحول بنیادین

جلسه حضوری با پرسنل در مورد سند تحول بنیادین