اهدا هدایا به دانشجو در روز دانشجو

تقدیر از دانشجویان سرامدی