تقدیر روز پرستار

بزرگداشت روز پرستار و دیدار با اولیا پرستار در بیمارستان نمازی و درمانگاه شرکت نفت